Allmänna affärsvillkor för köp av varor från Char-Broil Europe GmbH:s webbutik.

1. AVTALETS BÖRJAN

1.1 Dessa Allmänna affärsvillkor gäller för alla köpeavtal (https://www.charbroil.se/) (hädanefter ”Char-Broil-webbutik”) som ingås mellan

Char-Broil Europe GmbH
Paul-Dessau-Str. 8
Quartier O -4.OG
22761 Hamburg

Verkställande direktör: Ian Railton/ Thomas Penner / Steve B. Dean

Amtsgericht Hamburg HRB 140126

Telefonnummer: +49 (0)40 360 224 000

E-postadress: consumersupport@charbroil.eu

(hädanefter ”Char-Broil”)

och dig i egenskap av kund. De Allmänna affärsvillkoren gäller oberoende av om du är användare, företagare eller handelsman.

1.2 Det som är avgörande är den version av de Allmänna affärsvillkoren som gäller när avtalet sluts.

1.3 Char-Broil godtar inga avvikande villkor från kundens sida. Detta gäller även i den mån som Char-Broil inte direkt motsätter sig inkluderandet.

2. INGÅENDE AV AVTAL

2.1 Vid beställningar i Char-Broil-webbutik kommer köpeavtalet till stånd på följande sätt: 

1.Steg: Val av önskad produkt och om uppgifter finns om önskat antal eller egenskaper.
2.Steg: Klick på kassaknappen. 
3.Steg: I de efterföljande stegen, som presenteras på ett systematiskt sätt, uppges kontaktuppgifter, fakturerings-och leveransadress samt val avleverans-och betalningssätt och sedan markeras den kryss-ruta som visas vid godtagande av de Allmänna affärsvillkoren.
4.Steg: Beställning genom klick på beställningsknappen med texten ”Be-ställ mot betalning”. På så vis kommer köpeavtalet med dig om den beställda produkten till stånd.

2.2 Fram till dess att du klickar på knappen ”Beställ mot betalning” kan du när som helst ändra på eller korrigera de angivna uppgifterna eller avbryta beställningen utan att detta får några konsekvenser.

2.3 Char-Broil bekräftar omedelbart att beställningen har genomförts genom att skicka ett e-postmeddelande.

3. LAGRING AV AVTALSTEXT OCH AVTALSSPRÅK

3.1 Char-Broil sparar inte avtalstexten. I samband med att beställningen bekräftas skickar Char-Broil en bekräftelse på avtalet, varur innehållet i avtalet framgår, till dig på ett permanent datamedium.

3.2 Avtalet är författat på tyska.

4 ÅNGERRÄTT

4.1 Om du är användare (det vill säga en fysisk person som gör beställningen i ett syfte, som varken kan tillräknas den industriella eller egna yrkesverksamheten) har du enligt lag ångerrätt.

4.2 I övrigt gäller de bestämmelser som framgår av instruktionerna om ångerrätten på denna länk: Hitta instruktioner om ångerrätt.

5. LEVERANSVILLKOR OCH LEVERANSTID

5.1 Char-Broil har rätt att skicka delleveranser i den mån som detta är godtagbart för din del.

5.2 Leveranstiden visas i samband med beställningen.

6. PRISER OCH LEVERANSTIDER

6.1 Alla priser i Char-Broil-webbutiken är bruttopriser inklusive den lagstadgade mervär-desskatten samt tillkomna leveranskostnader.

6.2 Leveranskostnaderna finns angivna bland Char-Broil-webbutikens prisuppgifter. Priset inklusive mervärdesskatten samt tillkommande leveranskostnader vissa dessutom i be-ställningsfönstret innan beställningen skickas.

6.3 Om Char-Broil genomför din beställning genom delleveranser enligt punkt 5.1 tillkom-mer endast leveranskostnader för den första delleveransen. Om delleveranser skickas på din begäran beräknar Char-Broil-webbutiken leveranskostnader för alla delleveran-ser.

6.4 Om du ångrar avtalsförklaringen enligt punkt 4 kan du begära ersättning för kostnader som redan har betalats för leveransen (expeditionsavgifter) enligt lagstadgade krav (jfr. för övriga konsekvenser av att utnyttja ångerrätten instruktionerna om ångerrätt som du kan läsa via länken under punkt 4.2).

7. BETALNINGSVILLKOR, AVRÄKNING OCH SUSPENDERING

7.1 Beroende på vad du väljer kan du betala för inköpspriset och leveranskostnaderna till med Visa-eller MaterCard-kreditkort.

7.2 Du har inte rätt att avräkna fordringarna från Char-Broil, såvida inte dina motfordringar vinner laga kraft eller är oomtvistade. Du har inte heller rätt att avräkna fordringar från Char-Broil-webbutik om du framför klagomåleller yrkar på motfordringar ur samma kö-peavtal.

7.3 I egenskap av köpare kan du endast utnyttja rätten till suspendering såvida din motfor-dran härrör från samma köpeavtal.

8. FÖRBEHÅLL FÖR EGENDOM

Fram till dess att fullständig betalning för inköpspriset har erhållits förblir den levererade varan Char-Broils egendom.

9. RÄTTIGHETER VID BRISTER

9.1 Char-Broil ansvarar för materiella brister eller bristande äganderättigheter enligt gällande lagbestämmelser, i synnerhet §§ 434 ff. BGB. Preskriptionstiden för lagstad-gade anspråk på brister är två år och börjar från och med leverans av varan.

9.2 Eventuella säljgarantier från Char-Broil för vissa produkter eller tillverkargarantier för vissa produkter kompletterar anspråken vid materiella brister eller bristande äganderä-ttigheter enligt uppgifterna under punkt 9.1. Exakt vad dessa garantier omfattar framgår av garantivillkoren som även medföljer produkterna.

10. SKADESTÅNDSANSVAR

10.1 Char-Broil ansvarar gentemot dig i alla fall av avtalsmässigt och icke-avtalsmässigt skadeansvar vid uppsåt eller grov vårdslöshet med hänsyn till lagbestämmelser om skadestånd eller ersättning för meningslös tillämpning.

10.2 För övrigt ansvarar endast Char-Broil, i den mån som inget avvikande anges under punkt 10.3, endast om en skyldighet enligt avtalet har överträtts, vars uppfyllande gör det möjligt att fullgöra avtalet över huvud taget och vartill du i egenskap av kund kan sätta din tillit (en så kallad kardinalplikt) och begränsas följaktligen till ersättning för förutsebar och typisk skada. I alla övriga fall är skadeståndsansvar från Char-Broils sida med förbehåll för bestämmelserna under punkt 10.3 uteslutna.

10.3 Char-Broils skadeståndsansvar med anledning av skador för liv och lem, kroppsliga skador eller hälsovådliga skador och enligt produktansvarslagen påverkas inte av de föreliggande ansvarsbegräsningarna eller -undantagen.

11. UPPHOVSRÄTTER

Char-Broil eller licensgivare för Char-Broil-webbutik innehar upphovsrätt till alla bilder, filmer och texter som publiceras i Char-Broil-webbutiken. Utan Char-Broils uttryckliga tillåtelse är det inte tillåtet att använda bilderna, filmerna eller texterna.

12. TILLÄMPBAR LAGSTIFTNING OCH DOMSTOL 

12.1 Förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning med undantag för FN:s köplag gäller. Om du har gjort beställningen i egenskap av användare och har din vanliga hemvist i ett annat land vid köptillfället påverkas inte tillämpningen av bindande lagbestämmelser för detta land enligt den lag som finns angiven under paragraf 1.

12.2 Om du är handelsman och har ditt säte i Tyskland när beställningen görs är den exklu-siva behörigheten för den behöriga domstolen Char-Broils huvudkontor i Hamburg. För övrigt gäller de tillämpbara lagbestämmelserna för den lokala och internationella behö-righeten.

13. BILÄGGANDE AV TVIST

13.1 Europakommissionen har en plattform för webbaserat biläggande av tvister (OS) som du kommer till på: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

13.2 Char-Broil är enligt lag skyldig att ange e-postadressen till Char-Broil. Denna är: con-sumersupport@charbroil.eu

13.3 Härmed upplyser Char-Broil dig om att Char-Broil inte deltar vid ett tvistlösnings-förfarande vid användartvistlösningsorganet enligt lagen om tvistlösningsförfaranden för användaren och inte heller är skyldig till detta.